image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Přijmeme asistenta/asistentku pedagoga
3 4 5
Beseda s kpt.Petrou Vobrovou (Kudovou)
6 7
8 9
Zápis do 1.třídy ZŠ
10 11 12
Výsledek zápisu dětí k povinnému základnímu vzdělávání podle registračních čísel
13 14
15 16 17 18
Konzultační den a Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 18.4.2024
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy

Historie školy

Z historie škol v Jimramově

První školy v našem kraji byly zřizovány podle dostupných materiálů v 15. a 16. století při farách, jako školy farní (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Jimramov, Olešnice ). Jejich ředitelem byl farář. Vedle náboženství se vyučovalo pouze čtení, psaní a počítání. Nejstarší zmínka o učiteli v Jimramově je z roku 1559. Historie vzniku první školy sahá do 16. století.

Asi roku 1565 věnoval majitel sedlišťské rychty, vladyka Václav Újezdecký z Morašic, jimramovské obci louku s podmínkou, že obecní hospodář Havel Klečků dá v městečku vystaviti školu a louku k ní připojiti k užitku příštích rektorů, kteří obstarávali i obecní písařství. První škola byla postavena v roce 1609 nákladem Karla Klečky, mlynáře ze Sedlišť, na místě staré fary. Do roku 1620, kdy byla zabrána katolíky, byla protestantská. Učilo se v jedné místnosti, kde současně kantor bydlel a vařil. Až do roku 1867 byl podřízen faráři. Jako prvního známe Bohuslava, mezi nímž a církevním správcem Jemnickým byla z poručení Jana Dubského ujednána v roce 1605 smlouva. Podle té mají faráři dávati rektorům ze svého desátku 6 zlatých za stravu a hospodář městečka je rektorovi vydává ve dvou ročních splátkách.

Z této doby se zachoval Řád pro školní správce vydaný roku 1610 městskou radou, který obsahuje:

 1. Povinnost vésti vzorný mravní život
 2. Obstarání figurálního zpěvu v neděli o summě a nešporách ( o matuře náleží literátům ), ve dni sváteční, střední a páteční.
 3. Zastoupiti církevního správce, když koná služby Boží mimo domov ( ve filiálním kostele ), přečtením z postily evangelia a výkladu.
 4. Úcta a poslušnost k správci církevnímu, nedorozumění mezi nimi urovná úřad.
 5. Mravní výchova svěřených dětí a učení jich hudbě a jiným pobožným věcem.
 6. Určuje se odměna za to: za obecní písařství půlletně 3 zl, od správce církevního za obědy z pololetního desátku 3 zl, od dětí čtvrtletně 7 a půl groše, od pohřbu obyčejného 6 grošů, s kázáním podle ujednání, koleda se vybírá podle obyčeje.

Stavba nové školy uprostřed náměstí byla zahájena roku 1800 a dokončena v roce 1801 na náklady hraběte Antonína Belcrediho. Byla dvoutřídní a při postátnění v roce 1867 dostala název Obecná škola katolická. Učitelem byl Václav Kostrošic. Od r. 1842 se učilo jen česky ( před tím i německy ). Roku 1884 měla škola již tři třídy, v nichž bylo 98, 80 a 92 žáků. V r. 1886 po zrušení bytu řídícího ve škole byla zřízena čtvrtá třída.

Evangelická obecná škola vznikla v r. 1782 brzy po vydání tolerančního patentu. Prvním učitelem byl Jan Mašík, řečený Vřava. Vyučovalo se v bytě.

V roce 1792 byla dostavena společná budova školy a fary. Roku 1870 byla otevřena nová budova obecné dvoutřídní školy, tzv. “dolní škola”. Mezi dárci, kteří přispěli na stavbu, byl i císař František Josef I., který věnoval 500 zl. V r. 1873 byla rozšířena na trojtřídní. Roku 1931 budova vyhořela, ale byla znovu postavena.

V roce 1922 došlo ke spojení obou obecných škol ve společnou pětitřídní obecnou školu. Správcem školy byl jmenován řídící učitel Josef Kheil. Vyučovalo se v obou budovách. Zemská školní rada povolila, aby se na Obecné škole v Jimramově vyučovalo ženským ručním pracím. Po odchodu J. Kheila do důchodu ( září 1926 ) byl jmenován zatímním řídícím Tomáš Dostál.

1.listopadu 1929 byla založena lidová škola hospodářská. Zapsáno bylo 39 žáků, vyučovalo se ve čtvrtek a v neděli v obecné škole.

1.prosince 1932 se začala vařit polévka pro chudé a přespolní děti na katolické faře, od r. 1934 rovněž na evangelické faře. V prosinci bylo 1935 zakoupeno radio. Peníze byly získány sbírkou. Ve šk. roce 1937 / 1938 zřízena u školy pumpa. Od 1. května 1939 byl jmenován řídícím učitelem Alois Horák. Na místních školách působil od roku 1920. Byl také starostou. Je to v dějinách Jimramova poprvé, kdy byl učitel pověřen vedením obce.

Měšťanská škola

Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků a nedostatku místa v obecních školách se v r. 1905 usnesly místní školní rady katolická i evangelická, aby byly činěny kroky ke zřízení Měšťanské školy chlapecké v Jimramově. Žádost k c.k. okresní školní radě byla podána v roce 1906. Znovu bylo jednáno o založení školy v roce 1907. 8. října se konalo na radnici komisionální řízení. Všichni přítomní odsouhlasili potřebu měšťanské školy a zavázali se k peněžitým příspěvkům na stavbu školní budovy ( Sedliště, Trhonice, Jimramovské Pavlovice, Občanská záložna, Cyrillo-methodějská záložna, Sousedské lesy, Živnostenské společenstvo ). Další obce Nový Jimramov, Javorek, Borovnice, Ubušín a Věcov slíbily, že poskytnou potahy k dovozu stavebního materiálu. Dále bylo dohodnuto: a) náklady spojené s provozem školy bude hradit Jimramov, ) obecné školy budou nadále odděleny podle náboženství.

Měšťanka bude mít svého ředitele a pod jeho správou nebude žádná obecná škola, c) pro měšťanku má být zřízena zvláštní místní rada, která se má skládat ze zástupců obou náboženských vyznání, z ředitele měšťanky, ze tří členů místní školní rady katolické a ze tří členů místní školní rady evangelické.

Výnosem číslo 10 021 ze dne 27. dubna 1908 povolila c. k. zemská školní rada zřízení trojtřídní chlapecké měšťanské školy.

První třída byla prozatím otevřena v soukromém domě u Obročníků. Zatímním ředitelem byl vybrán a jmenován Bohdan Hejduk, dalším učitelem byl František Vítek, který dosud učil na obecné evangelické škole. Školní rok byl zahájen 16. září v 8 hodin slavnostními bohoslužbami v obou kostelích. Ve škole se vyučovaly tyto předměty: zeměpis a dějepis – 3 h; počty – 4 h; měřičství a rýsování – 3 h; čeština – 4 h; přírodopis – 2 h; přírodozpyt – 2 h; kreslení – 4 h; psaní – 1 h; zpěv – 1 h; tělocvik – 1 h; němčina – 3 h.

Současně probíhala jednání o stavbě měšťanky. Vypracováním plánů byl pověřen ing. Vladimír Fischer z Brna.

Předložený plán navrhoval dvě jednopatrové budovy, vzdálené od sebe 10 metrů. V jedné měly být byty pro ředitele a školníka, ve druhé byly projektovány tři učebny a chlapecké WC. Předpokládané náklady na výstavbu obou budov byly 83 tisíce K. Ředitel Hejduk upozorňuje, že, se začínají zřizovat čtyřtřídní měšťanky, takže by navržená kapacita učeben v budoucnu nemusela stačit, a že se postupně zřizují i školy dívčí. Proto by se mělo všechno ještě důkladně zvážit.

Na další schůzce 14. října byly provedeny změny plánů tak, že vše bude v jedné budově, kde budou čtyři učebny, učebna ručních prací, kreslírna s kabinetem, tělocvična se šatnami, dva kabinety, sborovna, ředitelna, WC pro chlapce i dívky, byt ředitele o třech pokojích s příslušenstvím a byt školníka o kuchyni a pokoji. Oba byty měly mít samostatný vchod. V projektu měly být vyznačeny i zahrady, cvičiště, dvůr, studny, ploty, příjezdová cesta a ve dvoře dřevník, kurník, chlívek pro husy a černý dobytek. Současně bylo vybráno místo pro stavbu. Ze tří vytypovaných míst ( náměstí - parc. č. 42, špitál - parc. č. 15 a 16, Padělek ) se jevil jako nejvhodnější pozemek hraběte Belcrediho na Padělku, který jej věnoval darem. V říjnu byl také vypsán konkurz na místo definitivního ředitele a odborného učitele měšťanské školy. Okresní školní rada vybrala za definitivního ředitele ředitele prozatímního, Bohdana Hejduka, a odborným učitelem se stal Fr. Ondruška.

Při příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. podalo obecní zastupitelstvo žádost, aby nově postavená škola v Jimramově mohla nést název Jubilejní měšťanská škola Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I., což bylo schváleno výnosem ministerstva kultury a vyučování 31. března 1909.

4. dubna 1909 schválilo zastupitelstvo plány na výstavbu měšťanky s celkovým rozpočtem 123 tisíce K a požádalo o zemskou subvenci na tuto stavbu.

Povolení ke stavbě bylo vydáno 18. dubna 1909 a termín dokončení stanoven na 15. srpna 1910.

25. dubna 1909 byla zvolena stavební komise ve složení: Fr. Mašík, Jos. Koza, Fr. Neděla, Ferd. Robíček, Hugo Zástěra, Ig. Sedláček, Fr. Kadlec, K. Bukáček a Boh. Hejduk.

Stavba byla zadána stavební firmě Čeňka a Jos. Veselských z Jimramova, kteří nabídli slevu 10,5 %, takže rozpočet stavby byl stanoven na 110 085 K.

16. května 1909 byla podána žádost o zřízení měšťanské školy dívčí, protože nová budova bude stavěna i pro školu dívčí, takže nevzniknou další náklady. Žádost byla z důvodu špatné finanční situace země zamítnuta.

17. května 1909 stavba měšťanky započala.

Pro školu měšťanskou byla zvolena nová místní šk. rada: F. Mašík - okr. cestmistr, J. Koza – řezník, F. Robíček – správce velkostatku, H. Zástěra – obchodník, ( za katolickou církev ), F. Kadlec – obchodník, F. Neděla – mlynář, ( za evangelickou církev ) a ředitel měšťanské školy B. Hejduk. Jako náhradníci byli navrženi J. Jindra – soustružník a R. Fajmon – pekař. Předsedou se stal F. Mašík, místopředsedou F. Kadlec, zapisovatelem B. Hejduk.

Ve šk. roce 1909 / 1910 byla otevřena II. třída chlapecká v prvním patře hostince Koruny. Do I. třídy (u Obručníků ) bylo zapsáno 38 žáků, do II. třídy ( hostinec Koruna ) 41 žáků z celkem 21 přiškolených obcí.

11. listopadu byly ukončeny pokrývačské práce na nové budově. V zimním období byly práce na stavbě přerušeny a znovu se rozběhly v únoru.

6.září 1910 se konala kolaudace nové školní budovy.

C. k. okresní hejtmanství v Novém Městě na Moravě povolilo 8. září používání nové budovy měšťanské školy s drobnějšími stavebními úpravami, které budou ještě dodatečně provedeny. Panu starostovi, obecnímu zastupitelstvu a místní školní radě bylo vysloveno uznání a dík za zásluhy při výstavbě měšťanky.

První školní rok v nové budově byl zahájen 16. září 1910 bohoslužbami v obou kostelích. V tomto roce byla otevřena III. třída chlapecká. Výnosem ministerstva bylo umožněno účastnit se výuky také dívkám ( jako hospitantky ). Do měšťanky se přijímali žáci od 11 let.

Některé další údaje z historie školy:

 • 1911 vysázena ke škole lipová alej
 • 1911 založena školní zahrada
 • 1919 otevřena první třída měšťanské školy dívčí
 • 1919 založena živnostenská škola pokračovací
 • 1919 zavedeno vyučování francouzštiny
 • 1919 zřízeno hřiště, založena štěpnice a postaven včelín, zřízen jednoroční učební kurz koedukační při měšťanské škole chlapecké
 • 1928 lidová škola zemědělská
 • 1941 první poslech školního rozhlasu; měšťanská škola se stává vládní úpravou výběrovou a čtyřtřídní tím, že jí byl přidělen pátý ročník obecné školy
 • 1941 první promítání školních filmů
 • 1941 zakoupeno 16 gramofonových desek; školní zahrada upravena pro pěstování zeleniny a brambor, přivedena voda spojovací trubicí od pumpy
 • 1941 provedena úprava prádelny pro umísťování dětí z Německa, zřízeny sprchy, vodovod, umyvadla,
 • 1941 škola se musela z nařízení německých okupantů vystěhovat, výuka probíhá ve třídách obecných škol, vyučování je polodenní
 • 1941 budova zabrána vojskem německé branné moci, současně obsazena i dolní škola, kde byla umístěna kuchyně
 • 1948/49 otevřeno školní divadlo, dar textilní továrny Mosilana
 • 1949/50 probíhají četné změny v učivu, založena pionýrská skupina
 • 1950/51 elektrifikace školy ( do té doby jen ředitelna a sborovna, ředitelský byt a po jednom světélku ve dvou třídách )
 • 1952/53 započato s vařením obědů ve školní jídelně zřízené MNV v domě p. Šimka
 • 1953/57 nová školská soustava – povinná osmiletá střední škola ( 6 až 14 let )
 • 1954/55 na škole ustanovena školní tělovýchovná jednota
 • 1955/56 poprvé v historii školy nechodí žáci z Dalečína a Veselí do jimramovské školy
 • 1960/61 nový Školský zákon – povinná devítiletá docházka, učebnice a pomůcky se vydávají zdarma
 • 1967/68 generální oprava školy ( krytina, komíny, výměna okapů, vybudován septik, položeny parkety, provedeny nátěry dveří a oken );k 1. 9. 1967 zrušena škola v Javorku
 • 1973/74 zřízeno ústřední topení
 • 1974/75 střecha školy pokryta eternitem
 • 1975/76 zakoupeny nové skříně do všech tříd, zřízena cvičná kuchyně
 • 1976/77 nová koncepce ve školství; budování vodovodu, oplocení školního pozemku; uzavřeny školy v Unčíně a v Borovnici
 • 1977/78 napojení školy na místní vodovod
 • 1978/79 zájezd 20 žáků do Moskvy, zřízení cvičné kuchyně a kabinetu fyziky z bytu školníka, obložení schodiště
 • 1979/80 zrušení školy v Ubušíně
 • 1980/81 desetiletá školní docházka – 8 let na ZŠ
 • 1981/82 nová rozhlasová ústředna
 • 1982/83 vybudována žákovská knihovna,
 • 6. 5. 1983 položen základní kámen k přístavbě školy, zrušen školní pozemek, hřiště, pokáceny smrky
 • 1984/85 účast starších dívek na celostátní spartakiádě v Praze
 • 1983 - 1986 výstavba přístavby ZŠ v Jimramově
 • 1985/86 28. 8. slavnostní otevření nové budovy - přístavby ZŠ
 • 1988/89 26. 8. otevření budovy školní jídelny a kotelny, zavedeno slovní hodnocení v prvním ročníku
 • 1989/90 zřízeno doskočiště, hřiště a provizorní školní pozemek
 • 1990/91 zprovozněno jeviště, provedeny úpravy třídy pro práci s počítači
 • 1991/92 školní družina přemístěna do prostoru školní jídelny
 • 1992/93 oprava mokré zdi na nové budově, oploceno školní hřiště, zakoupeny 4 ks šicích strojů
 • 1993/94 pořízeny žaluzie a těsnění do oken v nové budově, vybudován nový septik
 • 1996/97 devítiletá školní docházka, zahájena výuka cizích jazyků od 4. třídy,
 • do budovy přemístěna mateřská škola
 • 1997/98 zahájeno vydávání informačních bulletinů pro rodiče, navázána spolupráce se spádovými školami, v budově umístěna ZUŠ, poprvé otevřena skupina nepovinné francouzštiny, zaveden volitelný předmět základy ekologie, velká pozornost věnována vzdělávání učitelů, beseda s J. Grygarem, provedena oprava hlavního uzávěru vody, nátěry oken a malování tříd, oprava oplocení hřiště, nátěry sloupků, dovybavení dílny školníka
 • 1998/99 navázána dobrá spolupráce s novým zastupitelstvem, realizována řada požadavků, nátěry oken, malování, oprava osvětlení v první a druhé tř., oprava štítu budovy, přístupových schodů a chodníků ke škole, šatny zajištěny proti krádeži, provedena modernizace učebny výpočetní techniky, započato s plynofikací šk. budovy, provedena úprava části zahrady pro potřeby MŠ, oprava oplocení, nátěry žákovských stolků a židliček ve třídách, uskutečněn zájezd žáků do družebního města Meyrargues ve Francii, nově koncipována výuka praktických činností, změna organizace výdeje obědů a rozvrhu vyučování, v rámci Týdne pro děti uspořádány 1. olympijské dny s účastí žáků spádových škol

Ředitelé školy

 • 1908 - 1926 Bohdan Hejduk
 • 1926 - 1931 František Ondruška
 • 1931 - 1941 Josef Trefulka
 • 1941 - 1945 Antonín Placer
 • 1945 - 1950 Josef Trefulka
 • 1950 - 1957 Ladislav Procházka
 • 1957 - 1970 Alois Ohera
 • 1970 - 1974 František Mour
 • 1974 - 1987 Miloslav Tieff
 • 1987 - 1997 Božena Brychtová
 • 1997 - 2005 Alena Málková
 • 2005 - 2006 Zdeněk Matoušek
 • 2007 - 2022 Věra Křížová
 • od 2022 Michal Budig

Zdroj: Almanach 2000, vydala ZŠ Jimramov 2000